Introducció contextual
Les xarxes de sensors són una manera de capturar informació en temps real sobre un nombre gairebé il limitat de fenòmens. Alguns d'ells d'aplicació en casos rellevants, tal com la gestió de les emergències i el control de riscos de tot tipus. Però l'ampli espectre de sensors existents, amb una informació heterogèniament estructurada fa pràcticament impossible la integració de la informació que aporten en altres sistemes i en altres aplicacions. La integració d'un nou sensor en qualsevol sistema de sensors és enormement dificultós causa de la no interoperabilitat entre els serveis que aquests ofereixen.

L'operació "plug & play"en les xarxes web de sensors pot ser possible mitjançant la utilització d'estàndards, donant accés,entre d'altres funcionalitats, a mesures i observacions en temps real i en sèries temporals, creant INFRAESTRUCTURA d'una manera semblant a la que fins avui s'ha dut a terme pel que fa a dades cartogràfiques o geoinformació amb la creació de les Infraestructures de Dades Espacials.

El mateixos principis i finalitats que són la base de les IDE's, com a instruments per a compartir dades entres sistemes i usuaris, es poden projectar en el món dels sensors Web. Es tracta de que les dades recollides pels sensors puguin ser utilitzades i explotades no solament pel seu propietari-proveïdor, sinó per altres usuaris mitjançant la utilització de clients estàndards. Per tant, les dades s'han d'oferir a tercers mitjançant servidors internet de dades de sensors amb connexió estàndard OGC.

Els estàndards "encapsulen" els serveis proveïts pels sensors,oferint una connexió estàndard a productes Client de manera que no es requereixi un client específic per a cada tipus de sensor, sinó un "pont" estàndard fins als seus serveis. Així, les aplicacions són independents de les interfícies i protocols específics de cada sensor, i poden ser desenvolupades per múltiples agents que poden compartir la mateixa informació, així com integrar la mateixa en altres entorns vinculats, com és el cas dels sistemes d'informació geogràfica o amb programari de dispositius mòbils.

Justificació de la necessitat. Problemes tècnics a resoldre
En l'àmbit de la Informació cartogràfica i geogràfica, s'estan estenent amb rapidesa les denominades Infraestructures de Dades Espacials, basades principalment en tecnologies estàndard que permeten buscar, descobrir, analitzar, descarregar i treballar amb dades distribuït en la xarxa a multitud d'usuaris / interessats , amb independència del format de dades, del servidor de mapes utilitzat o d'altres aspectes del sistema que utilitzi l'usuari final, facilitant la compartició i la reutilització d'informació geoespacial en els àmbits administratius, acadèmics i del sector privat.

Aquests principis han de ser d'aplicació també a altres tipus de geoinformació, la capturada per sensors o xarxes de sensors web. Es tracta, doncs de disposar d'un conjunt d'eines específiques per tal que la informació dels sensors disponibles (meteorològics, contaminació, onatge, imatges satèl lit, radar, trànsit, predicció de l'onatge, etc.) pugui ser utilitzada per molt diversos usuaris amb diverses eines: navegadors, SIG, Clients web, Globus Virtuals, etc. Alhora que, i a partir d'aquesta premissa, poder integrar les dades de sensors en altres sistemes d'explotació de dades, tant gràfics com numèrics, enriquint la seva visualització i amb això facilitar la seva interpretació i la presa de decisions.

Com s'exposa en el proper apartat, l'Open Geospatial Consortium ha definit diverses especificacions per al desenvolupament de productes que permetin la interoperabilitat entre sistemes, entre ells diverses normes relatives a sensors web. Aquesta tecnologia està en procés de testejat i adaptació a diverses casuístiques, hi ha alguns pocs projectes operatius creats en el marc de programes europeus que poden ser una important referència.

En resum, es pretén:
Descobrir fàcil i ràpidament quins sensors existeixen (per tipus, per zona geogràfic, ...) que poden cobrir determinades necessitats.

Obtenir una descripció del sensor, en un llenguatge estàndard.

Accedir a les observacions proporcionades pel sensor, d'una manera estàndard i comú per a tots els sistemes i / o usuaris, mitjançant els clients adequats.

En conclusió, és un àmbit que està en ple desenvolupament inicial, en què les oportunitats de crear coneixement i assumir la creació de tecnologia pròpia són molt àmplies.

Centre de suport IDEC | Institut Cartogràfic de Catalunya | Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona | Tel. +34 93 567 15 00 - Fax. +34 93 567 15 67 e-mail: idec@icc.cat | Valid XHTML/CSS