Especificacions OGC - SWE

Accés documentació OGC - SWE: http://www.opengeospatial.org/standards

CONCEPTE DE SWE: Sensor Web Enabled: Especificació de l’Open Geospatial Consortium

El mateixos principis i finalitats que són la base de les IDE's, com a instruments per a compartir dades entres
sistemes i usuaris, es poden projectar en el món dels sensors Web. Es tracta de que les dades recollides pels
sensors puguin ser utilitzades i explotades no solament pel seu propietari-proveïdor, sinó per altres usuaris
mitjançant la utilització de clients estàndards. Per tant, les dades s'han d'oferir a tercers mitjançant servidors
internet de dades de sensors amb connexió estàndard OGC.

Què és un Web Sensor Enabled (WSE) en essència?

És un servidor, amb una BdDades, que enten requeriments estàndards (GetCapabilities, DescribeSensor, GetObservation, InsertObservation) que conformen l'especificació SOS (Sensor Observation Service), nucli
principal de l’estàndard SWE, a través dels clients adequats.

Altres especificacions que ha de complir el servidor WSE són el SPS (Sensor Planification Service) que permet
enviar instruccions i canvis al Sensor, el SAS (Sensor Alert Service) i el vinculat amb l'anterior SNS (Sensor
Notification Service).

La clau radica en el desenvolupament de les aplicacions client, que van a cercar les dades (Get Observation) al
Servidor i les exploten en el component corresponent del client (mapes, gràfiques, combinacions d'ambdues,
alertes, notificacions, etc.)

Com es descriuen les característiques dels sensors?

Es fa a través de metadades de característiques i amb el GetCapabilities.

No hi han encara metadades estàndards per a sensors, tot i que IEEE té algunes normes al respecte. OGC intenta
tirar endavant especificacions en aquest sentit. Les metadades es generen amb el llenguate especial SensorML.
No es coneixen per ara aplicacions informàtiques (formularis) que facilitin aquesta creació de metadades. Un
exemple d'aplicació concreta es pot trobar en el projecte “Marine Metadata”.

És més pràctic i senzill, per ara, utilitzar (crear) el GetCapabilities per als diferents tipos de sensor.

També l'OGC especifica la funció “Describe Sensor”, complementària de l'anterior.

No es coneixen Catàlegs per a metadades de sensors. Aquests aspectes són objecte actualment de test en el
testbed OGC.

Com es capturen les dades en els sensors en el WSE?

Hi han 3 vies:

- Capturar les dades directament del sensor amb transaccions (codi màquina) que duguin les dades cap a la
BdDades del servidor WSE (SOS).

- Transferir dades des de la BdD del sensor (si és que existeix, que és bastant usual) cap a la BdD del servidor WSE
(SOS) utilitzant scripts.

- Utilitzar un component (feeder) que permet omplir dades directament a la BdD del WSE utilitzant HTML, si
és que ho permet les característiques del sensor.

- I una quarta opció seria accedir directament a la BdD del sensor a través de Data Acces Objects - DAO.

La manera més senzilla és la de transferència de dades de BdD a BdD SOS.

Com obtenir un servidor SOS?

Hi ha productes (plug-in) que converteixen alguns software SIG, com ara uDIG, en un
servidor i client SOS: 52ºNorth n'ha desenvolupat un.

52º North ha desenvolupat també soft lliure de servidor SOS que es pot descarregar i utilitzar, que ja porta una
BdDades i eines per transferir dades des d'altres BdDades (fent prèviament un matching entre les dues). Sempre
es pot modificar el programari, per adaptar-lo a altres condicions.

També es pot convertir un WMS en un WSE encapsulant un component SOS o connectant-ne un.

Centre de suport IDEC | Institut Cartogràfic de Catalunya | Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona | Tel. +34 93 567 15 00 - Fax. +34 93 567 15 67 e-mail: idec@icc.cat | Valid XHTML/CSS